Sacramenten

Sacramenten

In de Rooms-katholieke Kerk wordt Gods nabijheid op een bijzondere manier uitgedrukt en gevierd in de  sacramenten. De RK-kerk kent er zeven. Samen zijn ze de zeven ‘zuilen’ van het katholieke geloof. Elk sacrament wordt gedragen door verhalen uit de bijbel en gaat vergezeld van een gebaar, een symbool. Na het horen van het verhaal wordt eerst een antwoord of een belijdenis gegeven door degene die het sacrament ontvangt. Vaak is dit de geloofsbelijdenis zoals de kerk die kent.

DOOPSEL
Het sacrament van het Doopsel is het eerste sacrament wat men ontvangt en het teken van een beginnend christelijk leven. Door het Sacrament van het Doopsel gaat een mens bij Jezus Christus horen en treed men toe tot de christelijke kerk. Voor de protestante kerken en de katholieke kerk is het Doopsel gelijk. Wie op latere leeftijd katholiek wil worden en eerder al in een christelijke kerk gedoopt is, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. We dopen naar de opdracht van Jezus. De symbolen bij het Doopsel zijn water, chrisma (olie) en licht.

Het belangrijkste element tijdens de viering van het doopsel is dat de dopeling drie keer wat water over zijn hoofd wordt gegoten, terwijl de pastoor zegt: ‘Ik doop jou in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’.  Dat is een groot feest  want in de kerk wordt ondanks alles wat er verkeerd kan gaan in deze wereld telkens opnieuw gezegd en gevierd dat God liefde is en dat ten slotte alleen de liefde er toe doet. Hoewel die ideale situatie nog op zich laat wachten, mogen we daar nu al naar leven. En dat geldt voor zowel kleine kinderen, als grote mensen!

Doopviering
Als een kindje geboren wordt stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar de pastorie sturen. Zo stelt u de pastoor en de parochie in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met hem een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel.
De doopbediening aan kinderen vindt bij voorkeur plaats in de zondagsviering waar de geloofsgemeenschap bij aanwezig is. Deze doopbediening heeft de voorkeur, er kunnen echter redenen zijn om het  doopsel buiten de viering toe te dienen. De doopviering is echter geen privé-aangelegenheid. Middels een doopgesprek met de pastor wordt de doop van kinderen door de ouders voorbereid.

Doopsel voor volwassenen
Bent u als kind niet gedoopt of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  en wilt u dit sacrament graag ontvangen dan kunt u contact opnemen met pastoor Deuling. Er geldt een voorbereidingstijd. De toediening van het H. Doopsel aan volwassenen geschiedt bij voorkeur in de Paasnacht in tegenwoordigheid van onze parochiegemeenschap. De doop is dan ingebed in de paasliturgie.

EUCHARISTIE
De eucharistie gaat terug op het verhaal van Jezus’ laatste avondmaal. Het gebaar is het breken en delen van het brood, de hostie, zoals Christus zichzelf brak en uitdeelde.
Tijdens de bijzondere heiliging, de consecratie van brood en wijn verwijst het brood en wijn naar het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. De Katholieke kerk leert, dat Christus dan aanwezig is in het brood en de wijn. De eucharistische symboliek is zeer rijk. Vaak wordt gedacht dat alleen brood en wijn de kern van dit sacrament vormen, maar er is meer. Ook de priester en de verzamelde gelovigen behoren tot de kern van het sacramentele teken. Zo verwijst de biddende priester naar Christus en de verzamelde gelovigen naar de Kerk. Brood en wijn zijn de tekenen van Christus’ offer aan God de Vader. Als de priester brood en wijn neemt en deelt, symboliseert hij Christus die Zichzelf als offer opdraagt ten bate van de gehele mensheid, waarvan de vierende gemeenschap het zinnebeeld is.

De eucharistie is samen met het Doopsel en Vormsel een Initiatiesacrament. Dat betekent dat iemand eerst deze drie sacramenten moet ontvangen om opgenomen te worden in de Rooms-katholieke kerk. Bij een volwassene worden deze sacramenten in dezelfde viering gedaan en kan men direct deelnemen aan de eucharistie.

VORMSEL
Het Vormsel is de bekrachtiging van het Doopsel. De zalving met heilige olie, het Chrisma, duidt de gave aan van de heilige Geest, de Helper en Trooster. Je mag op de heilige Geest rekenen als een kracht in je leven. Het Vormsel ontvangen geeft aan dat je zelf ‘ja’ zegt op het geloof in God, in Jezus Christus en de heilige Geest. Wat begonnen is met je Doop, dat gaat verder in je verdere leven.

Op twaalfjarige leeftijd, bij de start van het voortgezet onderwijs worden kinderen uitgenodigd om zich voor te bereiden op het sacrament van het H. Vormsel. Het Vormsel gaat terug op een episode uit Jezus’ leven, wanneer hij voorleest in de synagoge. In deze belijdenis wordt het verband duidelijk met het doopsel, waarin het geloof in God aangereikt werd door de ouders, en nu door diegene zelf aanvaard wordt.
Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een priester die hij daar voor vraagt. Deze strekt zijn handen over de vormeling uit en bidt dat hun de gaven van de heilige Geest mogen worden geschonken. Vervolgens legt hij zijn hand op je hoofd en tekent je met heilige olie, chrisma, in de vorm van een kruis. Hij zegt: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’.

HUWELIJK
Als het gaat om de levenskeuze die je maakt kent de Kerk het Sacrament van het Huwelijk. Bij het Huwelijk zijn vele verhalen toepasselijk. Een daarvan is de opdracht die Jezus zijn leerlingen geeft: Hebt elkaar lief. Het symbool van dit sacrament is het ja-woord van de geliefden en de wisseling van de ringen.
Samen heeft u besloten te willen trouwen. U gaat naar het gemeentehuis. Maar samen wilt u ook voor de kerk trouwen, het Sacrament van het Huwelijk sluiten. In uw verbond met elkaar wilt u laten doorschemeren hoe Gods verbond met de mensen altijd was en is: een band van liefde tot het uiterste.

Als u samen besluit dit sacrament te willen vieren is het wenselijk om ruim van te voren contact op te nemen met de pastoor, uiterlijk drie maanden van te voren. Dit in verband met de bespreking van de datum, het kerkgebouw, organist en zangkoor. U dient rekening te houden met ten minste drie voorbereidingsgesprekken. De huwelijksliturgie wordt zoveel mogelijk in onderling overleg vastgesteld. Voor suggesties zie huwelijksvoorbereiding

BOETE EN VERZOENING
Het leven plaatst ons soms in moeilijke situaties, soms hebben we daar zelf ook een aandeel in. Wie zelf ervaart tekort te schieten en schuld te hebben, kan met hulp toegroeien naar het Sacrament van Verzoening ook wel Sacrament van Vergeving genaamd. Het boetesacrament is heel oud en kan in een privé-ontmoeting met een priester plaatsvinden. Het gebaar bij dit sacrament is de absolutie.
Het verhaal wat bij het sacrament van de Vergeving past is het verhaal van de verloren zoon, of liever zeggen we het verhaal van de barmhartige vader.

ZIEKENZALVING
God houdt ons vast bij al wat ons overkomt. Heel bijzonder is Hij nabij in het sacrament der zieken, de ziekenzalving of ook wel het H. Oliesel genaamd.
Wie ernstig ziek is of in de laatste levensfase verkeert kan vragen om het Sacrament van de Ziekenzalving. Op een gegeven moment kan het goed zijn het sacrament te ontvangen. Het kan een bron van kracht zijn om afscheid te kunnen nemen van de naaste omgeving, van het leven of juist met hernieuwde levensmoed verder te gaan. Bij de Ziekenzalving wordt vaak de brief van de apostel Jakobus gelezen waarin de raad klinkt om zieken in de gemeenschap te bezoeken en te zalven met olie. Het bestaat uit gebed, handoplegging en zalving met olie.

Voor de ziekenzalving is het raadzaam om niet tot het laatste moment te wachten; neem tijdig contact op met de pastoor.

PRIESTERWIJDING
Als je tot priester wordt gewijd, gaat het er om dat je je helemaal geeft, niet aan één mens, maar aan een grote groep mensen, aan de gemeenschap van de kerk. Een priester geeft zich aan de kerk die ten dienste is aan alle mensen. Net als het huwelijk is de priesterwijding voor altijd.
De zending van de leerlingen door Jezus past goed bij de Priesterwijding. De wijding geschiedt door handoplegging en zalving met Chrisma.