LEREN

Huis Leren

KINDEREN EN JONGEREN
De parochie probeert niet alleen een huis te zijn voor God. Zij is ook een gemeenschap waar kinderen zich thuis moeten kunnen voelen. Er moet plaats en aandacht zijn voor alle generaties en leeftijden. Kinderen en jongeren vormen een belangrijke groep. Bij hen moet het verhaal van Jezus van Nazareth bekend worden. Dit is een verhaal waar je wat aan hebt.

De parochie wil ouders helpen bij het gelovig opvoeden van hun kinderen, want dat is in deze tijd niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. We doen dat op verschillende manieren.

Misdienaars en acolieten
Kinderen en jongeren kunnen helpen tijdens de vieringen als misdienaar of acoliet. In de Eucharistie -en Communievieringen hebben de misdienaars en acolieten (zowel jongens als meisjes) een mooie en belangrijke taak in de liturgie. Wanneer een kind een taak heeft, raakt het meer betrokken bij de viering. Ze assisteren de voorganger. Op een concrete manier worden ze vertrouwd met het evangelie, het gebed en de vaste rituelen. Misdienaar zijn, wordt door veel kinderen met trots en plichtsbesef gedaan. Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden. Jongeren die het Vormsel hebben gedaan heten acoliet en hebben eigen taken. Deze groep heeft elk jaar een gezellige avond en dit het bisdom organiseert met enige regelmaat een grote feestelijke Misdienaarsdag.
Contactpersoon is Marian Spoelstra 0512 – 523 331

Gezinsvieringen
Deze groep vrijwilligers bereiden een paar gezinsvieringen per jaar voor. De vieringen zijn bedoeld voor de gehele kerkgemeenschap waarbij de kinderen de gehele viering in de kerk volgen. Geprobeerd wordt de teksten en liedjes zo te kiezen, dat ze ook voor kinderen goed toegankelijk zijn. Doelgroep zijn gezinnen met schoolgaande kinderen. Er wordt gestreefd naar herkenbaarheid voor de kinderen wat betreft thema, lezingen, teksten en verkondiging. Het verhaal van het evangelie van die dag is de rode draad voor de viering. Kinderen kunnen actief deel nemen aan de uitwerking en vormgeving van de vieringen en de gebeden. Contactpersoon is Cora Veenstra-Bartelds 0594-851 646

Eerste Communievoorbereiding
Een grote stap in de geloofsopvoeding van de kinderen is de Eerste Heilige Communie. Wanneer de kinderen in groep 4 (circa 8 jaar) van de basisschool zitten worden zij en hun ouders aan het begin van het kalenderjaar uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie. De voorbereidingstijd duurt ongeveer 10 weken. Op een aantal middagen komen de kinderen samen in de parochiezaal. Daarnaast zijn er een paar ouderavonden om ook op volwassen manier een voorbereiding te hebben op dit belangrijke sacrament.
De voorbereiding wordt begeleid door Marian Spoelstra en pastoor Jos Deuling 0512 – 512 340.

Jongerencatechese en Vormselvoorbereiding
Na de basisschool gaat er van alles veranderen in je leven. Een andere school. Misschien krijg je er ook andere vrienden en vriendinnen bij. Je verhouding met volwassenen veranderd. Je laat je niet zomaar alles meer voorschrijven. Toch wil je op hen kunnen rekenen. Je wilt weten wat zij diep in hun hart over allerlei dingen denken. Je zoekt contact met je leeftijdgenoten. Je wilt gewaardeerd worden en aandacht krijgen.
En je hebt vragen: Waarom bij de kerk? Met de kerk ben je misschien niet zo bekend. Wat er in de kerk of in de parochie gebeurt, heeft misschien weinig met je leven te maken. Toch voel je wel zoiets als geloven en voel je je opgenomen in een groter geheel. Misschien voel je je aangesproken door iets.

Waar hoor je bij?
Je plaats thuis en in school is zo gewoon in jouw ogen. Maar langzamerhand begin je te beseffen dat je steeds meer op eigen benen moet gaan staan. En dan vraag je je af: wie ben ik?, wat ga ik doen?, hoe richt ik mijn leven in? Eigenlijk heb je nu meer vragen dan antwoorden. En hoe probeer je nu wat rond te kijken?

Waar gaat het om?
Het doel van jongerencatechese is: samen ontdekken wie je bent en wat je plaats is in de samenleving. Natuurlijk zijn er plaatsen genoeg om dit te leren. Maar bij jongerencathese doe je het samen met je leeftijdgenoten en gastouders.

Wat word ik er wijzer van?
De jongerencatechese behandelt verschillende onderwerpen van de samenleving, door hierover na te denken en over te discussiëren, helpt het je de onbekende kanten van jezelf te ontdekken. Je gelooft niet zomaar wat anderen van je vinden. Maar je kijk op anderen wordt ook groter. Op die manier verleg je eigen grensen en leer je om je open te stellen voor anderen. De parochie heeft een drie-jarig catechese programma. Per jaar kom je een achttal keren bij elkaar samen met gastouders. We hopen dat de jongerencatechese je iets doet, en uitdaagt om keuzes te maken. Na het derde jaar vindt dan de directe voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel plaats samen met de pastor.

KATHOLIEK ONDERWIJS DRACHTEN
De twee katholieke basisscholen die van oudsher een band onderhouden met de parochie zijn De Wiekslag en de St. Lukasschool.

Grondslag voor hun werk en hun manier van omgang met kinderen en ouders zijn de ideeën en idealen van de pedagoog Peter Petersen. Volgens hem moet het onderwijs ondergeschikt gemaakt worden aan de opvoeding. De school is op de eerste plaats een leefgemeenschap, waar de onderwijsomstandigheden zich zoveel mogelijk behoren aan te passen aan de natuurlijke ontwikkeling van ieder kind. Onder andere daarom hebben deze scholen geen jaarklassen, maar stamgroepen. Een stamgroep is een groep kinderen met een leeftijdsverschil van ongeveer drie jaar. In principe zit een kind dan ook drie jaar bij dezelfde stamgroepleider. Eerst als jongste, dan als middelste en tenslotte als oudste.

Binnen de stamgroep houd men zo veel mogelijk rekening met de verschillen tussen alle individuele kinderen. Men doet dit aan de hand van vier pedagogische (opvoedkundige) situaties: gesprek, spel, werk en viering. Deze situaties wisselen elkaar gedurende de week binnen een bepaalde ritme af: het ritmisch weekplan.

Een korte samenvatting van het Jenaplan is: leren om te leven. Naast de traditionele onderdelen probeert men alle kinderen een aantal vaardigheden en technieken bij te brengen om het leven in onze steeds meer veranderende maatschappij zo goed mogelijk aan te kunnen. Dit niet ten koste van anderen, maar samen mét anderen. Men probeert de kinderen niet alleen zo goed en zo breed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, maar zeker ook op de rest van hun leven.

R.K. Jenaplanschool St. Lukas
Pier Panderstraat 3, 0512 – 360 536
www.lukasschool.nl

R.K. Jenaplanschool De Wiekslag
Dwarswijk 346, 0512 – 519 890
www.jpbsdewiekslag.nl