JUBILEUM

Jubileum

MEI 2012: Jubileumjaar van start
Zondag 20 mei 2012 is in ons jarig kerkgebouw het startschot gegeven van de festiviteiten rond 50 jaar kerk. Op 19 mei 1962 werd plechtig de eerste steen van de kerk gelegd. Op 19 juni 1963 werd de kerk met vele riten ingewijd en voor het eerst de Eucharistie gevierd.
Deze data markeren het begin en einde van het jubileumjaar. Het jubileumprogramma is gepresenteerd. Doel van het ‘jubeljaar’ is Elkaar beter (leren) kennen. Natuurlijk kijken we terug op die vijftig jaar, maar we willen vooral ook bezig met de kerk(gemeenschap) van nu. Vandaar: elkaar beter (leren) kennen.

Het (jubileum)jaarprogramma ziet er in grote lijnen zo uit:
3D-project van de Kinderwoorddienst hele jaar
H.Mis en presentatie jubileumjaar – 20 mei 2012
Jubileum parochie-avond en barbeque met lezing van Y. de Vries over ontstaan van onze parochie – 21 september 2012
Thema-avond lezing S. de Blaauw ‘betekenis kerkgebouw – 11 Februari 2013
Toneelavond jongeren – 16 Maart 2013
Dienstenveiling – April 2013
Pelgrimstocht – 26 Mei 2013
H. Mis, presentatie jubileumboek en afsluiting jubileumjaar – 23 juni 2013
Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie vraagt steeds een paar parochianen om delen van het programma voor te bereiden en uit te voeren. In de startviering werd de kleine Joas gedoopt: teken dat we het jubileumjaar ook beschouwen als een nieuw begin.

Onze toren heeft een ‘zusje’ gekregen! In de viering werd onze kerktoren onthuld. Deze toren houdt ons door bordjes – en niet door klokgelui – op de hoogte van de festiviteiten. We gaan ervan uit dat velen uit en rond onze parochie mee zullen doen!

De Jubileumcommissie

Onze parochiekerk bestaat dit jaar precies 50 jaar! Zondag 20 Mei j.l. is in de viering het start schot gegeven van het jubileumjaar.

Een jaar waarin verschillende activiteiten gepland staan die doorlopen tot en met het hoogtepunt in Juni 2013: Een plechtige eucharistieviering met meerdere (oud) voorgangers waarin het 50- jarig bestaan van onze kerk wordt gevierd. In deze viering wordt het jubileumboek gepresenteerd.

Er zijn een paar parochianen benaderd om de komende maanden aandacht te geven aan de verschillende festiviteiten en aan mensen die veel werk doen in de parochie en voor de kerk. Anja Tellekamp, Ymkje Veltman en Loes Aalderink gaan de komende maanden parochianen interviewen en aan het woord laten die als vrijwilliger actief zijn in onze kerk.

Maar we zien misschien ook kans om nog eens te spreken met pastor Marius Kuipers, met de vertrekkende pastor Bert van der Wal en mogelijk met nieuwkomer pastor Jos Deuling. We lopen mee in de Pelgrimstocht en we zullen de Toneelavond voor u volgen.

Kortom in elk nummer van het Parochieblad zult u iets kunnen lezen in het licht van ons 50-jaar jubileum! Andere suggesties en ideeën zijn bij ons welkom!

Vergaderen en voorbereiden
Om het Jubileumjaar gezicht te geven is Georg Dummer gevraagd om voorzitter te zijn van de commissie en trekker te zijn van het proces om tot activiteiten te komen. De jubileumcommissie komt regelmatig bij elkaar om over de verschillende activiteiten te brainstormen, door te spreken en voor te bereiden. Sommige activiteiten vragen een lange voorbereiding. In de commissie zitten; Georg Dummer, pastoor Jos Deuling, Andre Kamsma, Jan Spoelstra, Henriëtte van Veen, Joop Jordan en Ben Miedema.

We proberen elke maand de organisatie van de activiteiten steeds meer vorm te geven. Er is veel te regelen.

Kinderwoorddienst
Als jubileumcommissie zijn we meerdere keren bijeen geweest om de diverse activiteiten voor het jubileumjaar te bespreken. Voor bijna elke activiteit hebben we een “trekker” binnen onze commissie. Deze “trekker” is de eerste aanspreekpunt en zal met name het proces rondom de activiteit bewaken.

De 3D-project van de Kinderwoorddienst is direct gestart bij het begin van het jubileumjaar met hun bijzondere project. De diverse schoendozen laten zien waar de kinderen mee bezig zijn geweest. Elk schoenendoos symboliseert 1 jaar. Er worden dus 50 schoendozen met inhoud opgestapeld.

JULI 2012: Jubileumlogo

Voor het jubileum van onze kerk is een speciaal jubileumlogo ontworpen door Corien Spoelstra.

SEPTEMBER 2012: Jubileum parochie-avond met Ype vertelt…

Vrijdag 21 september was er weer de jaarlijkse Parochie-avond, dit jaar was het een speciale avond omdat we ook het 50-jubileum van de kerk vierden!

Daarom begon de avond met een voordracht van Ype de Vries over het ‘Franciscaanse avontuur in Drachten.’ Een stuk historie over de kerstening van Friesland en de Noord-oost regio, het begin van onze parochie en tot aan de bouw van de parochiekerk. De opkomst van boven de verwachting en de Blauwe Zaal bleek al snel te klein. Daar om werd er uitgeweken naar de kerkzaal.

Daarna begon de Parochieavond en de barbeque. Pastoor Deuling verzorgde de barbeque en de worstjes. Namens de bisschop overhandigde bestuursvoorzitter Bejanne Hobert en pastoor Jos Deuling, het echtpaar Harmen en Trudy Altena de Bonifatiuspenning met oorkonde vanwege 40 jaar (!) inzet voor de MOV-werkgroep en ander parochiewerk. Het was een volslagen verrassing voor ze.

Het was een gezellige avond waar ook jongeren van de Vormsel+ groep bij aanwezig waren. Volgend jaar op de 3e dinsdag van September is de volgende Parochie avond.

Zie hier een impressie

FEBRUARI 2013:
Thema avond Lezing Prof. dr. S. de Blaauw

Maandag 11 Februari gaf de heer Sible de Blaauwvoor een gehoor van zo’n zestig parochianen een zeer interessante lezing over de geschiedenis van de kerkenbouw in Nederland met specifieke voorbeelden van kerken in het Noorden. Waarbij aan het einde van de lezing onze kerk in deze historie werd geplaatst.

Mede onder invloed van de liturgische beweging ontstond al in het interbellum (periode tussen de 1e en 2e Wereldoorlog) vernieuwing in de traditionele bouw. Deze beinvloedde de architectuur en interieur van katholieke kerken. Hierbij gold de liturgie als bouwheer. Deze veranderingen ontstonden al ruim voor het begin van het Tweede Vaticaans Concilie maar kregen in de jaren zestig een grote impuls.

In plaats van kerken met een duidelijke lengterichting met het altaar als brandpunt en cultus gericht werd er geëxpirimenteerd met andere bouwstijlen en opstelling. Door het TVC er kwam meer centralisatie rond het sacrament en het Woord kwam er mee gelijk te staan. Er werden kerken gebouwd waarbij de zitplaatsen om het altaar=eucharistie en doopvont= doop gegroepeerd werden. Een ander voorbeeld is de Johannes de Doperkerk in Leeuwarden. Qua architectuur en interieur een waar expiriment. Het kerkorgel is hier achter het altaar geplaatst(!).

Ook onze kerk werd in deze historie geplaatstals een typische jaren zestig kerk. Als reactie op de cultische liturgie is de kerk nu een ongedeelde ruimte. Met openheid en transparantie. De kerk is minimalistisch en impliciet oecumenisch van stijl. Bij het Nieuwe Bouwen werd gebruikgemaakt van moderne materialen, zoals beton en staal en hebben bijna geen ornamenten. De lezing was een aardige kijk in de geschiedenis van kerkenbouw en de veranderende visie op de liturgie.

MAART 2013:
Toneelavond Jongeren
Zaterdagavond 16 Maart na de viering voerden ongeveer 15 jongeren uit onze parochie een theaterstuk op wat ze onder regie van theatermensen van NizNo hadden bedacht en samengesteld. Vrijdagmiddag werd er begonnen met een gezamenlijke maaltijd; lekkere spaghetti gemaakt door pastoor Deuling. Nadat de magen gevuld waren werd er echt begonnen!

De groep startte met kennismakingsoefeningen en daarna gingen ze aan de slag met zelfbedachte scénes en acts, bewegingschoreografieën en muziek op het thema It’s my Life, eigen identiteit en zeggen wat je vindt. ’s Avonds om 21.30 uur stopten ze. Er werd nog eens goed geinventariseerd wie er toneel wilden spelen, wie iets wilde doen in de productie of wie er gewoon niets zoveel zin in had. Dat mocht ook!

Helaas vielen er ook nog een paar jongeren af wegens andere verplichtingen op zaterdag zoals bijbaantjes en wedstrijden maar er bleven gelukkig voldoende jongeren over. Regisseur Remco heeft nog tot laat in de nacht een script uitgeschreven waar iedereen op zaterdag mee verder kon. Op zaterdag was iedereen om 10.00 uur weer present. Ook kwam de productie erbij die de decors, attributen en de toneellichten meenam en installeerde. De hele dag werd er geoefend, aan de scenes gesleuteld en teksten geleerd. De groep had veel lol leerde elkaar steeds beter kennen! Na de lunch werd er steeds meer getrechterd en kwam er een doorlopend stuk te voorschijn. Nu was het tijd om patat te eten. Na het eten nog een laatste doorlopende oefening waar de puntjes op de i werden gezet.

De jongeren waren er klaar voor! eerst nog de viering waarin er van de zenuwen veel gelachen werd. Na de viering werd alles snel omgebouwd en klaargemaakt. Een stellage met een zwart doek maakte van het priesterkoor een waar toneel. De lichten gingen uit, de voorstelling kon beginnen! En dit was een groot succes…we waren tevreden over de opkomst, er werd veel gelachen en geklapt. Heel goed gedaan! Iedereen werd bedankt en kreeg namens de jubileumcommissie een roos uitgereikt.

Er werd nog gezellig nagepraat met een drankje en een hapje. Dit moesten we vaker doen! En de jongeren willen graag weer meedoen met volgende activiteiten. Er zijn ideeen genoeg, waar we in ieder geval nu snel mee verder gaan.

Zie hier een impressie

APRIL 2013: Dienstenveiling
De dienstenveiling van Zondag 14 April was een succes! Er waren aardig wat parochianen op af gekomen. Natuurlijk waren er ook veel aanbieders van diensten aanwezig; nieuwsgierig wat hun dienst opbracht! Veilingmeester Sjors Veltman was aardig op dreef en kon soms ternauwernood de vele biedingen bijbenen. Maar hij heeft het goed gedaan, bedankt Sjors voor deze dienst!

Op de meeste diensten werd grif geboden, met uitschieters: de dienst van Vincent Veltman om een tuin op te knappen werd afgetikt op ruim €100,- Ook twee tochten met sloep van verschillende aanbieders waren in trek. Verder verwisselden meerdere schilderijen van eigenaar. De eerste schatting van de opbrengst was ongeveer €2000,- ten bate van de kerk.

De opbrengst was echter niet het belangrijkste in deze veiling. Passend bij ons motto ‘elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen’ is het een leuke manier om als parochianen met elkaar in contact te komen.

Mensen die elkaar niet kennen doen een gezamenlijke activiteit en krijgen contact met elkaar. En zo kan het de komende weken nog lang nagonsen in de parochie…!

MEI 2013: ‘Pelgrimstocht’

Vol gezonde spanning begonnen we aan de georganiseerde Pelgrimstocht. Zouden de parochianen net zo enthousiast zijn als wij organisatie comité? En geweldig, de meeste kerkbezoekers, +/- 70 personen gingen ná de koffie met een heerlijk stukje
oranjekoek, mee naar het Karmelklooster waar we met pianomuziek werden verwelkomt. Het inleveren van de meegebrachte lunch zorgde voor verbaasde gezichten, maar er werd later volop van genoten.

Een verhaal door Peter Vermaat over Titus Brandsma werd aandachtig gevolgd. De kapel van het voormalige Franciskaner klooster in Museum Dr888 is nog enigszins te herkennen en daar kwamen de verhalen over het Rijke Roomse Leven van toen naar boven. Een feest van herkenning!

Na de vrolijke Djembee muziek sloten we af met een Taizé viering vol gezang. Een ,naar onze mening , zeer geslaagde dag en dat zou door de inspanning van al die enthousiaste vrijwilligers, zoals die leuke jongerengroep, nooit gelukt zijn. Dank aan iedereen die deze dag mogelijk gemaakt hebben.
Namens de Jubileumcommissie,

Joop Jordan

Zie hier een impressie