DIENEN

Huis Dienen

Onder het Huis Dienen vallen alle activiteiten die saamhorigheid en betrokkenheid binnen en buiten de parochie bevorderen. De kerk is er niet alleen voor zichzelf. Het heeft ook als taak zich dienstbaar op te stellen ten aanzien van mensen in nood en contacten te leggen met instanties. Kortom onder het Huis Dienen vallen alle activiteiten die ons als parochie bewustmaken en houden wat er in de wereld om ons heen gebeurt en wat onze zorg en aandacht behoeft.

MOV
De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, afgekort MOV houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van verschillende ontwikkelingsprojecten zoals de Vastenactie met Pasen en de Adventsactie in de Adventstijd. De activiteiten zijn gericht op bewustwording van leefomstandigheden, onrechtvaardigheden en onderdrukking van mensen. Het motto dat hierbij gehanteerd wordt is: Wereldwijd denken, plaatselijk handelen. Losstaande activiteiten omvatten diverse collectes ten behoeve van ontwikkeling en missie door het jaar heen. Voorbeelden hiervan collectes voor MIVA, Wereldmissiedag en de kalenderverkoop.

Vastenaktie
De Vastenactie is met recht een begrip binnen onze katholieke kerkgemeenschap.
Tijdens de Veertigdagentijd (de vastentijd) organiseert de groep activiteiten in het kader van één van de door Vastenactie Nederland aangereikte projecten. We verdiepen ons via kleinschalige, concrete projecten, in mensen in derde-wereld landen. We leren hen kennen en hun leefomstandigheden beter begrijpen. Het binnen de parochie gevolgde project wordt vastgesteld door werkgroep Vastenaktie en MOV. Meer informatie op Vastenaktie

Solidaridad
De werkgroep Solidaridad wordt in oktober door MOV geactiveerd voor het organiseren van een aantal activiteiten gedurende de adventstijd. Het voornaamste doel van deze activiteiten is het op gang brengen van een bewustwordingsproces rond duurzaam leven. Daarnaast wordt gecollecteerd ten behoeve van de organisatie Solidaridad, een landelijke activiteit, waaraan overal in het land in hetzelfde weekend aandacht wordt besteed. Het gaat daarbij altijd om het lot van de bewoners van een Zuid-Amerikaans land. Deze mensen lijden vaak onder het grootgrondbezit en analfabetisme. Hier worden nog op grote schaal mensen uitgebuit. De kloof tussen arm en rijk is hier nog erg groot. Via projecten en weekendliturgie vragen we hiervoor aandacht en een financiële bijdrage via een collecte tijdens een weekend in de adventstijd. Meer informatie op Solidaridad.

Amnesty International
Maandelijks zijn er brieven welke altijd vanuit de kerk meegenomen kunnen worden. Hoewel helaas niet elke schrijfactie positieve resultaten heeft, zijn er gelukkig ook acties met positieve resultaten te melden. Voor u is het een kleine moeite om een brief te ondertekenen en te versturen. Voor menige gevangene kan dit van levensbelang zijn. U kunt nog steeds via Amnesty voorbeeldbrieven downloaden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor digitale acties, welke nog eenvoudiger te ondertekenen zijn.
In de weekendvieringen rond 10 december wordt aandacht besteed aan activiteiten van Amnesty International en worden Amnesty International-artikelen te koop aangeboden.

Amnesty International kan steeds mensen gebruiken die actief willen worden in de plaatselijke afdeling. Hebt u daarvoor belangstelling, neem dan contact op met J. Regnerus 0512-511 624 of annajehannes@gmail.com. Meer informatie op Amnesty International en bij Jan J. van Dijk 0512-519 301 of janjacobvandijk@gmail.com.

Fair Trade/Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden in de nartex namens de Wereldwinkel Fair Trade foodartikelen zoals thee, koffie, cacao, en non-food te koop aangeboden. Meer informatie op Fair Trade Jan van Dijk of Wereldwinkel Drachten

Vredesgroep
De voornaamste taak van de werkgroep bestaat uit het organiseren van activiteiten rond de jaarlijkse Vredesweek in september. Meer informatie op Vredesweek

AZC Martinusgroep
Sinds een aantal jaren staat er in Drachten een asielzoekerscentrum (AZC). Een groot aantal christelijke bewoners uit dat centrum hoort inmiddels tot de vertrouwde gezichten in de parochiegemeenschap. Ondanks het taalprobleem voelt men zich toch met de parochie verbonden door de vaak grotendeels gelijke liturgie.
De AZC Martinusgroep probeert middels het bezoeken van de (tijdelijke) bewoners van het asielzoekerscentrum, het organiseren van gezellige activiteiten, en themavieringen een brug te slaan tussen parochie en vluchtelingen. Contactpersoon is Maria L. van Dijk 0512 – 531045

Maatjesproject
De parochie doet mee aan het Maatjesproject van de Werkgroep Parochies en mensen met een verstandelijke handicap Fryslân. Het gaat hier om het organiseren van activiteiten voor lichamelijk/geestelijk gehandicapte parochianen, het (mede) organiseren van een leuke dag, het doen van bezoekjes of het voorbereiden van een themaviering. Contactpersoon is Hennie Jansen 0512 531171. Coördinator voor de MOV werkgroep is Harmen Altena 0512 – 518477.

OUDEREN 70+
Deze werkgroep verzorgt extra eucharistievieringen met Pasen, Kerst en een viering in september en bezoekt oudere parochianen en zieken. Hiervoor krijgt iedere 70+ een uitnodiging, maar uiteraard is iedereen van harte welkom! Na de viering wordt er gezamenlijk koffie gedronken in de Parochiezaal.
Eens in de 2 á 3 jaar is er een eucharistieviering waarbij het Sacrament van de Levensavond wordt toegediend, voor hen die dit wensen. Bij de eucharistievieringen in Bertilla verzorgd deze werkgroep hand -en spandiensten ten behoeve van de bewoners en belangstellenden.

Communie aan huis
Eens in de maand, op de eerste vrijdag, brengt pastoor Jos Deuling bij een aantal parochianen de heilige communie thuis. Dit gebeurt in samenwerking met de werkgroep Ouderen 70+. Het gaat om parochianen die niet of zeer moeilijk meer de vieringen in de kerk mee kunnen maken. Door de communie aan huis blijven ze verbonden met de Heer, met de Eucharistie en met de parochiegemeenschap. Mocht u ook op deze wijze de communie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de pastoor.

Huisbezoek
Heeft U de leeftijd van 70 jaar bereikt, en wilt u thuis een bezoek ontvangen van een van onze dames, dan kunt U contact opnemen met pastor. Pastoor Jos Deuling 0512-512 340. Contactpersoon is Marry Snip 0512 – 519 014.

ROUW- EN VERLIESVERWERKING
De leden van deze werkgroep besteden aandacht aan parochianen, die een verlies moeten verwerken na het overlijden van een dierbare. Ook mensen die een andere ingrijpende gebeurtenis hebben moeten meemaken, wil men bijstaan. Meestal gebeurt dit op eigen verzoek.
Gedurende een periode van circa twee jaar worden mensen bezocht door één van de werkgroep-leden. Contactpersoon is Willy Janssen 0512 – 364 165.